گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛

املش ،سیاهکل ،شفت در وضعیت آبی،رودبار در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان های گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.