گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛

گیلان بدون تغییر جدید،املش در وضعیت آبی،رودبار در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان های گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.