گیل خبر/ همزمان با فعال شدن برخی از جایگاه های پمپ بنزین در کشور، در بندرانزلی نیز در پمپ بنزین های سرو و حسینقلی زاده امکان سوخت گیری می باشد.

همچنین در این جایگاه ها امکان عرضه بنزین و گازوئیل به نرخ دوم و قیمت آزاد وجود دارد.

گفتنی است هم زمان با اختلال چند ساعته در روند سوخت گیری، صف های طولانی نیز در پمپ بنزین ها تشکیل شده است.

عکس: علی سمرقندی