گیل خبر/ پارک ۵۰ ساله واقع در خیابان ۱۱۸ گلسار که سال هاست محلی برای ورزش ساکنین و بازی کودکان بوده حالا به دلیل احداث دکل مخابراتی در وسط پارک به جایی غیر قابل استفاده تبدیل شده و با تکمیل این پروژه فضای زیادی از آن اشغال خواهد شد.

انتخاب مکان نامناسب جهت نصب دکل سبب شده است که فضای چون این پارک که باید در خیابان های رشت افزایش یابد کمتر شود و به جای گسترش و رسیدگی به آن بخش زیادی از آن را غیر قابل استفاده کنند.
ازنکات قابل توجه این کارنارضایتی واعتراض بخش عمده ای ازشهروندان منطقه گلساربرای کاهش این سرانه فضای سبزشهری است
البته با در نظر گرفتن وضعیت نا به سامان انتن دهی موبایل در برخی نقاط گلسار نصب دکل مخابراتی لازم و مهم است اما از مسئولین مربوطه انتظار میرود که برای رفع این مشکل ، مشکل جدیدی درست نکنند، و با در نظر گرفتن حقوق شهروندی مکان درستی برای این دکل انتخاب کنند.