طالبان پس از بستن دانشگاه بلخ دانشجویان دختر خوابگاه را نیز اخراج کرد.

گیل خبر/ به نقل از فرارو؛طالبان پس از بستن دانشگاه بلخ دانشجویان دختر خوابگاه را نیز اخراج کرد.

یک دختر دانشجو ساکن خوابگاه دانشگاه بلخ با گریه در حال جمع‌آوری وسایلش می‌گوید:

امروز تاریک‌ترین و دردناک ترین روز زندگی ما بود، سال آخر تحصیل ما بود.

برای ما دردناک است کتاب ها را به خانه ببریم.