گیل خبر/ خلاصه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تیر ماه 98 لغایت تیر 1400 منتشر شد.

در ابتدای خلاصه عملکرد دو ساله دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمده است:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در استان گیلان جهت ارائه خدمات به جمعیت ثابت بالغ بر دو میلیون و 500 هزارنفر و همچنین
جمعیت شناور بالغ بر 5 میلیون نفری، همیشه با چالشهای عدیده در زیرساختهای بهداشتی، درمانی و همچنین آموزشی روبرو بوده است.
بدهی های بالغ بر 600 میلیارد تومانی، تعویق چندین ماهه پرداختی های پرسنلی و غیر پرسنلی، نارضایتی های شغلی و همچنین ایجاد تجمعات اعتراضی نظیر تجمعات بازنشستگان، ناتمام بودن بسیاری از پروژه های عمرانی، کمبود نیروی انسانی متخصص و... ازجمله فشارهایی بود که از دوسال قبل در
کنار ضعف های زیرساختی و توسعهای، بر حوزه سالمت گیالن سایه انداخته بود و فائق شدن بر اینهمه مشکالت و موانع کار بسیار بزرگ، دشوار و گاها
ناممکن به نظر میرسید.

بعداز شروع بکار تیم مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مردادماه سال 98 ، با توجه به چالش های متعددی که دانشگاه با آن روبرو بوده است
و باوجود همه کاستی ها و عقب ماندگیها در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی که مسئوالن عالی کشور نیز بارها به آن اذعان داشته اند، با بحران
جهانی شیوع ویروس کرونا نیز مواجهه شد. ایجاد تعاملات درون و برون سازمانی، همکاری با مسئولین استانی و کشوری در تمام سطوح و نهادهای
نظامی و انتظامی از جمله نماینده محترم ولی فقیه، سپاه قدس گیلان، ارتش، دادگستری و سایر سازمانها، ایجاد قرارگاه مشترک دانشگاه علوم پزشکی
و سپاه قدس جهت مهار بحران بی سابقه بوجود آمده هم نتوانست از فشار مضاعف وارد آمده بر سیستم بهداشت و درمان معیوب استان بکاهد و خدمت
رسانی به شهروندان با چالشهای زیادی روبرو شد که خود، نارضایتی ها در حوزه پرسنلی و سطح جامعه را به همراه داشت.
در چنین شرایطی یکی از دغدغه های اصلی مسئولان دانشگاه رفع کاستی و عقب ماندگیها در حوزه بهداشت و درمان بود و خدمتگزاران عرصه بهداشت
و درمان با عزمی راسخ بدین مهم پرداختند تا فقر را از چهره استان و مردمان صبور آن بزدایند؛ به این ترتیب این مهم در دستور کار و اولویت دانشگاه
قرار گرفت.

خلاصه عملکرد دو ساله دانشگاه