رحمانی فضلی وزیر کشور جزئیات آمار مشارکت و آرا کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: رحمانی فضلی وزیر کشور جزئیات آمار مشارکت و آرا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

 آماری که  وزیر کشور اعلام کرد، در زیر می آید:

 میزان مشارکت: ۴۸.۸ درصد معادل ۲۸۹۳۳۰۰۴ رای ماخوذه

 آقای رئیسی: تعداد ۱۷.۹۲۶.۳۴۵

 آرائ باطله: تعداد ۳.۷۲۶.۸۷۰

 آقای رضایی: تعداد ۳.۴۱۲.۷۱۲ 

 آقای همتی: تعداد۲.۴۲۷.۲۰۱ 

 آقای قاضی زاده: تعداد ۹۹۹.۷۱۸