گیل خبر/ گزارش تصویری حضور مردم رشت در انتخابات ( قسمت چهارم)

 

عکس: سعید کتمان