اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات شورای شهر لنگرود منتشر گردید.

گیل خبر/ در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لنگرود می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لنگرود به شرح زیر می باشد:

– ۱ خانم لیلا آب چیان لنگرودی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای امین آرامی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای محمد اسدیان حاجی آقائی مشهور به فرزاد فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۲۸
– ۴ آقای مهرداد اسدی بازارده مشهور به مهندس اسدی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۲۹
– ۵ آقای مهدی اسدی لنگرودی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۱
– ۶ آقای میلاد اسمعیل دوست رودپشتی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲
– ۷ آقای مصطفی آقاجانی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای سیروس آقاجانیان ملاطی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای اسماعیل امامی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای محمد امامی کورنده فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ خانم افسانه امیدی فرزند حمید کد نامزد ۱۴۹
– ۱۲ آقای امین امیدی فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۱
– ۱۳ آقای سعید باباخانی لنگرودی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۵۴
– ۱۴ خانم الهام باخدای سادات محله مشهور به الهام باخدا فرزند جبار کد نامزد ۱۵۶
– ۱۵ آقای پیمان برکاتی حقیقت فرزند احمد کد نامزد ۱۵۷
– ۱۶ آقای ماهان بندرچی چم خاله فرزند مهرداد کد نامزد ۱۵۸
– ۱۷ آقای میثم بهروزی نسب فرزند احمد کد نامزد ۱۵۹
– ۱۸ آقای احمد پورحسن مشهور به آرش فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۱
– ۱۹ آقای سیدرضا پورمحمدی فرزند مرحوم میراحمد کد نامزد ۱۶۲
– ۲۰ آقای میلاد پورمحمدی قاضی محله فرزند مهدی کد نامزد ۱۶۴
– ۲۱ آقای بهزاد پورمحمدی کیاکلایه فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۵
– ۲۲ آقای علی ترابی پلت کله فرزند حسین کد نامزد ۱۶۷
– ۲۳ آقای مرتضی جفاکش بارکوسرائی فرزند طاهر کد نامزد ۱۶۹
– ۲۴ آقای پویا حسین پورمحسن آباد فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۵
– ۲۵ آقای میلاد خروجی کورنده فرزند مختار کد نامزد ۱۷۶
– ۲۶ آقای سیاوش خیری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸
– ۲۷ آقای یحیی دادرس رعایا فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۹
– ۲۸ آقای زمان رضائی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۸۱
– ۲۹ آقای عبدالرضا رضائی گورجی فرزند فتحعلی کد نامزد ۱۸۲
– ۳۰ آقای یعقوب رمضانی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸۴
– ۳۱ خانم لیلا رمضانی سلطانمرادی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۸۵
– ۳۲ خانم محبوبه روحانی راد فرزند احمد کد نامزد ۱۸۶
– ۳۳ آقای شهریار زاده داداشی فرزند ناصر کد نامزد ۱۸۷
– ۳۴ آقای مهرداد زحمت کش بارکوسرائی فرزند رحیم کد نامزد ۱۸۹
– ۳۵ خانم اعظم سیگارودی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۹۱
– ۳۶ آقای سیدرضا صالح کوشالشاهی فرزند سیدعبداله کد نامزد ۱۹۲
– ۳۷ آقای مصطفی طالبی کجیدی فرزند معصوم کد نامزد ۱۹۴
– ۳۸ آقای رضا عبدالکریمی کومله فرزند هادی کد نامزد ۱۹۵
– ۳۹ آقای رضا عبدخورسندلنگرودی مشهور به حمید خورسند فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۶
– ۴۰ خانم لیلا عطارد فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷
– ۴۱ آقای محسن فداکارلنگرودی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۴
– ۴۲ آقای منوچهر فرجی لات محله فرزند رحیم کد نامزد ۲۱۵
– ۴۳ آقای مجید قاسم پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۷
– ۴۴ خانم آیدا کاظمی مقدم فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۹
– ۴۵ آقای مهدی کشاورز فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۵
– ۴۶ آقای سیدعلی محسن پورقاضی محله مشهور به امین فرزند سیدیوسف کد نامزد ۲۴۶
– ۴۷ آقای مانی مخبری فرزند محسن کد نامزد ۲۴۷
– ۴۸ آقای کریم مرادی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۵۱
– ۴۹ آقای بابک معصوم پورامیرآبادی فرزند نقی کد نامزد ۲۵۴
– ۵۰ خانم مهرانگیز منتظری فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۵۶
– ۵۱ آقای غلامرضا منصفی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۵۷
– ۵۲ آقای صادق مهدی پورارباستان فرزند مصطفی کد نامزد ۲۵۸
– ۵۳ آقای محسن مهدی زاده لنگرودی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱
– ۵۴ آقای سیدموسی میرحسینی لنگرودی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۶۲
– ۵۵ آقای محمدرضا نظرپوردیوشلی مشهور به محمدرضا فرزند موسی کد نامزد ۲۶۴
– ۵۶ آقای کامران نوروزی گوابری فرزند محبعلی کد نامزد ۲۶۵
– ۵۷ آقای برنا نیک نژاددیوشلی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۷
– ۵۸ آقای بهزاد ویرانه کش لیلی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۹