اسامی نامزد‌های شورا‌های اسلامی شهر کیاشهر اعلام شد.

گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ، ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

1 - آقای محمد احمدنژادلیڃائی فرزند قاسم کد نامزد 16
2 - آقای صفرعلی احمدیان حسن کیاده فرزند شعبانعلی کد نامزد 17
3 - آقای فرید اسماعیل زاده فرزند رمضان کد نامزد 18
4 - آقای رضا اکبری فرزند مقصود کد نامزد 19
5 - آقای امید اوژولنده فرزند محمد کد نامزد 21
6 - آقای حاتم پورباقری مشهور به سیامک فرزند احمد کد نامزد 24
7 - خانم افسانه پورکریمی دریاکناری فرزند علی کد نامزد 25
8 - آقای فرشید پیرخندان لسکوکلایه فرزند هادی کد نامزد 26
9 - آقای ضیاء تعلیمیان فرزند شاپور کد نامزد 27
10 - آقای علیرضا ثانی حسن کیاده مشهور به حمید فرزند مسلم کد نامزد 28
11 - آقای محمد جانعلی پورلشکامی فرزند رضا کد نامزد 29
12 - آقای فریدون جوادی امیرکیاسری فرزند نجفقلی کد نامزد 41
13 - آقای ابراهیم حقانی حسن کیاده فرزند رضا کد نامزد 42
14 - آقای مهرداد خاویاری حسن کیاده مشهور به بهزاد فرزند قاسمعلی کد نامزد 45
15 - آقای ضیاء ذاکرحسینی فرزند حسین کد نامزد 46
16 - خانم آمنه سحرخیز مشهور به سهیلا فرزند محمود کد نامزد 47
17 - آقای حسین عسگری سوادجانی فرزند اسد کد نامزد 52
18 - آقای علی علی اکبرزاده کریمی فرزند شعبانعلی کد نامزد 54
19 - آقای کورش علی نیای دهکاء فرزند حسن کد نامزد 56
20 - آقای کمیل غریبی حسن کیاده فرزند رحیم کد نامزد 57
21 - آقای مرتضی ناصری حسن کیاده فرزند نادر کد نامزد 64
22 - آقای علی وظیفه شناس فرزند حسن کد نامزد 65