اسامی نهایی کاندیدای شورای شهرهای ماسال و شاندرمن منتشر شد.

گیل خبر/اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ماسال به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای عبدالله اکبری قرانی فرزند مهرالله کد نامزد ۱۵
۲ – آقای مهدی ایزدی فرزند هدایت کد نامزد ۱۶
۳ – آقای هدایت الله بختیاری فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷
۴ – خانم سیده سمیه جلیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۸
۵ – آقای مهدی جمالی فرد فرزند علی کد نامزد ۱۹
۶ – آقای مجتبی حیدری فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱
۷ – آقای خداوردی خورسندی فرزند شیرینعلی کد نامزد ۲۴
۸ – آقای محمد دوستی مشهور به پیمان فرزند کیوان کد نامزد ۲۵
۹ – آقای مجید زارع چلمه سرا فرزند نصیر کد نامزد ۲۷
۱۰ – خانم پروانه سمیع زاده پشتماری مشهور به دستاران فرزند دانش کد نامزد ۲۸
۱۱ – آقای سیدداود شفیع پورکلوری فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۹
۱۲ – آقای محمدرضا عاشری وشمه سرا فرزند اردشیر کد نامزد ۴۱

۱۳ – آقای علیرضا عباسی درخانه مشهور به حامد فرزند فرج اله کد نامزد ۴۲
۱۴ – آقای غلامرضا قربانی گنذر فرزند قربان کد نامزد ۴۵
۱۵ – آقای هادی محمدی فرزند سعادت کد نامزد ۴۶
۱۶ – آقای مصطفی نظری مهدیخان محله فرزند ندرت اله کد نامزد ۴۷
۱۷ – آقای فرداد هادی پورفرد فرزند علی کد نامزد ۴۸
۱۸ – آقای هادی واحدی فرزند ندرت کد نامزد ۴۹

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بازارجمعه(شاندرمن) به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای هومن ابراهیم نیاچکووری فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲ – آقای سیدسجاد ایرانی فرزند سیدضیاءالدین کد نامزد ۱۶
۳ – آقای حجت الله باباپورسیاهمرد فرزند سالار کد نامزد ۱۷
۴ – آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه فرزند نازعلی کد نامزد ۱۸
۵ – خانم عصمت جمالی چپه زادی فرزند معصوم کد نامزد ۱۹
۶ – آقای عباس حاجتی مقدم قرانی فرزند کامران کد نامزد ۲۱
۷ – آقای سیدسجاد راستکارشال فرزند سیدجعفر کد نامزد ۲۴
۸ – آقای فردین رحمانی فرزند ستار کد نامزد ۲۵
۹ – آقای مرتضی شعبان پورسیاه مرد فرزند پرویز کد نامزد ۲۶
۱۰ – آقای سیدمحمدباقر شفیعی شالکه فرزند سیدشفیع کد نامزد ۲۷
۱۱ – آقای فخرالدین شیرین نیا فرزند حسین کد نامزد ۲۸
۱۲ – آقای علی رضا صفری اولم فرزند نادعلی کد نامزد ۲۹

۱۳ – آقای فرهاد کوهساری چاله سرائی فرزند امیرقلی کد نامزد ۴۱

۱۴ – آقای بهمن محمدی نیلاش فرزند آقاقلی کد نامزد ۴۲
۱۵ – خانم زهرا نیرومندسیاه مرد فرزند نوش کد نامزد ۴