گیل خبر/ با وجود آن که تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ششم خرداد آغاز شده است، اما به نظر می رسد بیشتر تبلیغات عمده کاندیداهای این دوره بر روی فضای مجازی و رسانه ها متمرکز شده است . بسیاری ازمکان هایی که برای تبلیغات محیطی و نصب پوسترهای انتخاباتی در رشت تعبیه شده با گذشت 5 روز از آغاز تبلیغات انتخاباتی همچنان خالی مانده است.

عکس: پویان قوامی

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code