کاش مدیریت شهری یاد بگیرد به جای این که افتخار برای حقوق پرسنل کند اقدامی صورت دهد که این مباحث جایی برای حرف و حدیث نداشته باشد و به وظایف اصلی خود برسد. شاید اگر شوراهای شهر در این زمینه نظارت بهتری را صورت می دادند و در زمینه قوانین شاهد انواع و اقسام برون سپاری های بی مورد نباشیم، مدیران ما یاد می گرفتند که برای بدیهیات از خود قهرمان نمی ساختند.

گیل خبر/ مهدی رشاد 


در وضعیت حاضر کشور یکی از مباحثی که مدیران ما روی آن مانور می دهند توجه به مسائل پیش پا افتاده ای است که بیشتر از این که توانایی مدیریتی باشد اقدامی بدیهی است که در شرح وظایف سازمانی گنجانده شده است. به طور مثال پرداخت حقوق پرسنل وظیفه سازمان ها است و اگر در گذشته نیز به صورت روتین اجرا نمی شده دلیلی بر رویکرد مدیریتی مناسب نیست.
هنر مدیریتی به نقش کارآفرینی، تنش زدایی و تصمیم گیری مناسب برای تخصیص منابع ارتباط دارد که مدیران باید خود را در این قالب معرفی کنند. شاید در شرایط تحریمی پرداخت به موقع حقوق نیازمند توانایی صحیح مدیریتی است، ولی بازهم بازدهی اصلی را نشان نمی دهد. اجرای پروژه های جدید با کمترین هزینه موضوعی است که توان مدیریت را بیشتر نشان می دهد.
در شهر رشت ما نیروهای خدماتی خود را برون سپاری کرده ایم و به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. بخش خصوصی تا دریافتی خود را از شهرداری بدست نیاورد حاضر نیست حقوق پاکبانان را متقبل شود. این خودش یک خطای قانونی مدیریتی است که پرداخت حقوق پرسنل به صورت مستقیم اجرا نمی شود و به دست کسانی می رسد که چندان خود را پاسخگو نمی دانند. در این شرایط مشخص است که چندان هم نمی توان این شرکت ها را مورد انتقاد قرار داد.
کاش مدیریت شهری یاد بگیرد به جای این که افتخار برای حقوق پرسنل کند اقدامی صورت دهد که این مباحث جایی برای حرف و حدیث نداشته باشد و به وظایف اصلی خود برسد. شاید اگر شوراهای شهر در این زمینه نظارت بهتری را صورت می دادند و در زمینه قوانین شاهد انواع و اقسام برون سپاری های بی مورد نباشیم، مدیران ما یاد می گرفتند که برای بدیهیات از خود قهرمان نمی ساختند.