۸ نفر در انتخابات شورای شهر لاهیجان تایید صلاحیت شدند. همچنینتایید شدگان جدید شورای شهرهای شهرستان لنگرود نیز مشهث شدند.

گیل خبر/ به نقل از تدبیر شرق، شنیده های غیررسمی حاکی از آن است با نظر هیات نظارت استانی انتخابات شوراها، آرمان پوریاسری ، سعید طیران، حسین هدایت صفا ،مارال دارآفرین ،مقداد شایانی، وحید آذرگون، مسلم جلیلی، میثم بابایی صلاحیت خود را برای انتخابات شوراهای شهر لاهیجان به دست آوردند.

همچنین  تایید شدگان جدید  شورای شهرهای شهرستان لنگرود نیز مشخص شده است که به شرح ذیل است:


◀️شهر لنگرود
محسن مهدیزاده
سید موسی میرحسینی
◀️شهر کومله
خانم رقیه رسولی
◀️شهر شلمان
اسمافیل بخشی پور
نرگس رضایی
ایماد حداد
◀️شهر اطاقور
موسی رستم پور
سید بابک رضایی
◀️شهر چاف و چمخاله
حسن عسکری
امیر عسکری
سالار باباپور
هدایت فرضی پور
رضا علی نژاد

گفتنی است افراد ردصلاحیت شده از طریق هیات مرکزی نظارت می توانند شکایات خود را پیگیری کنند.