آبدهی چاه روستای پیرهرات بخش اسالم شهرستان تالش با نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ شناور افزایش یافت.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ مدیر امور آب و فاضلاب تالش امروز گفت: با راه اندازی این پمپ، آبدهی چاه روستای پیرهرات از 8 به 14 لیتر بر ثانیه ارتقاء پیدا کرد.

حامد آذر افزود: با انجام این عملیات 320 خانوارِ روستاهای لمر اولیاء، میانده، علیسرا، سیاه اعلم و خالسرای 57 و 59 از فشار مناسب و مطلوب آب شرب برخوردار شدند.

وی، هزینه نصب و راه اندازی این پمپ را بیش از 830 میلیون ریال عنوان کرد.