گیل خبر/ نوروزبازار منطقه آزاد انزلی به روایت تصویر

عکس: علی سمرقندی