گیل خبر/ علیرضا خیرآب

توضیح: پس از انتشار مطلبی تحت عنوان « آقای احمدی کمی دیپلمات باشید » در پایگاه خبری گیل خبر ، یکی از حامیان نماینده رشت با حضور در پایگاه خبری گیل خبر مطلبی را برای پاسخگویی تحویل داد و در ابتدا با عنوان حامیان دکتر احمدی و در ادامه با نام «علی رضا خیرآب» خواهان انتشار آن شد. مطلب زیر هرچند پاسخگویی رسمی دفتر این نماینده مجلس  نیست، اما با وجود عبارات تند در متن،  بر حسب احترام به حضور نویسنده و دیگر حامیان نماینده رشت منتشر می شود. 

 

ما دیپلمات نیستیم

آنانی که با عالم سیاست عجینند بازی های پشت پرده آن را خوب می دانند و نیک می خوانند می دانند عده ای در پس انتقادهایشان تنها به دنبال دیده شدن می باشند و جستجوی نان خود می کنند و می دانند که زندگی تکرار تاریخ و برخی استمرار همان طلحه و زبیری هستند که علی الظاهر سنگ حق و عدل را بر سینه می زدند اما هنگامی که در یافتند در مسیر حمایت از حق و عدل نان و آبی برای آنها نیست بر جان و آبروی صاحب حق ، شمشیر آخته کشیدند روی سخنمان با آنانی نیست که اگر جوابشان را بدهیم از ذوق توهم دیده شدن تا به صبح خوابشان نخواهد برد روی سخنمان با مردم است مردمی که بدانند احمدی نیامده است که از نمایندگی مجلس ، آبرویی برای خود بخرد آمده است تا آبروی خود را برای نمایندگی راستین از خواسته های مردمی دردمند در طبق اخلاص نهد .
ایشان را به دیپلماسی و دیپلمات بودن دعوت نکنید که بزرگترین آرزویش تحقق این جمله گهر بار مقام معظم رهبری است که در عالیترین مقام سیاسی کشور فرمودند : ( من دیپلمات نیستم من انقلابی ام حرفم را صریح و صادقانه می گویم ) احمدی پیرو تفکری در سیاست است که مدرس بزرگ در توصیف آن فرمود ( سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست )
از ایشان ترسیده اید و شمشیر های نقد غیر منصفانه اتان را تیز کرده اید ، باید هم بترسید ، بیشتر هم بترسید از احمدی انقلابی که قطعا حرفش را صریح و صادقانه خواهد گفت و هرگز دیانتش را فدای سیاست نخواهد کرد ، ما هم با مردم خواهیم گفت سیاستمدارانی که شما سنگشان را به سینه می زدید و به رفتار های سیاسیشان مفتخر بودید و از حضورشان کاسه هایتان رنگین بود و امروزه با حذفشان انبانتان تهی از سکه است در زیر سایه ژست های قشنگ سیاسی و گفتار های خوشایند دیپلماسی چه بلایی بر سر نان و آبشان آوردند
قطعا مردم از شما و سیاستمداران تحت حمایتان خواهند پرسید صنعت گیلان کجاست ؟ اقتصاد گیلان را چه شد و چرا شهر اولین ها امروز در جایگاه آخرین ها ایستاده است و یقین بدانید که احمدی انقلابی پرچمدار این مطالبه گری خواهد بود و خواب خوش و آرامتان را بر هم خواهد زد .
ما جان و مال و آبرویمان را در طبق اخلاص نهاده و پای در میدان نهاده ایم
ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی .