سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه اخیر کمیسیون متبوع خود، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور بررسی شد و سپس تصویب شد.

گیل خبر/ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه اخیر کمیسیون متبوع خود، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون پیشنهادات بودجه ای بخش قضایی کشور بررسی شد و سپس تصویب شد.
سید کاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات بودجه ای بخش های مختلف قضایی کشور همچون زندان ها به بحث و بررسی گذاشته شد.
وی افزود: این پیشنهادات مباحثی چون هزینه نگهداری زندانیان و هزینه اداره زندان ها، بحث اشتغال زندانیان، همچنین موضوع ساختمان و خودروهای سازمان تعزیرات در سطح کشور برای انجام بهتر وظیفه ذاتی این سازمان را مورد اشاره قرار میداد که پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای کمیسیون رسید، البته پیشنهادات دیگری در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید.