مانور جهادی پایداری شبکه های توزیع برق همزمان با سراسر کشور در  لاهیجان و دو منطقه رشت برگزار شد.

گیل خبر/ سرویس استانی: محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان در گفتگو با گیل خبر با اشاره به این  مانور سراسری گفت: این مانور با حضور 17 اکیپ اجرایی و پشیتبانی در رودبنه  لاهیجان برگزار شد. وی در ادامه گفت: اصلاح و جایگزینی سه هزار شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار در روستای دموچال لاهیجان با مبلغ 383 میلیون تومان اجرا می شود.
وی در ادامه گفت: همچنین در امور یک رشت اصلاح و جایگزینی 3500 شبکه فرسوده در منطقه پیربازار به مبلغ 290 میلیون تومان و همچنین در امور دو رشت اصلاح و جایگزینی 5070 شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار در محله ویشگاه ماتیر به مبلغ 637 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفته است. 


هنرمند خاطرنشان کرد: تاکنون 672 کیلومتر از 1000 کیلومتر برنامه ریزی شده در سال 99 با بودجه 62 میلیارد تومانی اجرا و محقق گردیده است. 

عکس: مطهره احمدی 

عکس: لاهیجان