گیل خبر/ با حکم مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی (پیوست) محمدرضا (هرمز) ربانی بعنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب گردید.


وی از سال ۹۵ بعنوان عضو غیر موظف این سازمان منصوب و این عضویت در تابستان ۹۹ تمدید گردید و اکنون به عضویت موظف در هیات مدیره تغییر یافت.