گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های پنجشنبه ایران و گیلان 8 آبان