طرح پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون که توسط یکی از نمایندگان مجلس تدوین شده، جهت طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد.

گیل خبر/ به گزارش ایرنا، در مقدمه این طرح آمده است: تنظیم کنندگان قانون اساسی در اقدامی مترقی، لزوم علنی بودن جلسات مجلس و پخش مستقیم آن از مهمترین و فراگیر ترین رسانه آن زمان یعنی رادیو را در اصل شصت و نهم قانون اساسی گنجاندند. با گذشت زمان و جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، با وجود پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در سیمای جمهوری اسلامی، مردم از دیدن و نظارت برانچه در راس نهادهای کشور و خانه ملت می گذرد محروم هستند. به منظور رفع این نقیصه و در جهت شفاف سازی، این طرح جهت مراحل قانونی تقدیم می گردد.

در ماده یک این طرح بیان شده است: صداوسیمای جمهوری اسلامی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون با تاسیس شبکه تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مستقیم پخش کند. تبصره: پخش هر جلسه علنی مجلس باید ظرف ۲۴ ساعت یک بار تکرار شود.

در ماده ۲ این طرح آمده است: شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است جلسات رسمی کمیسیون ها و هیات رییسه مجلس را حداقل یک بار و حداکثر ظرف مدت ۳ روز از زمان برگزاری جلسه پخش کند.

بر اساس ماده ۳ این طرح، شبکه تلویزیونی خانه ملت موظف است حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از اعلام وصول با افراد ذیل به مدت اعلام شده، مصاحبه به صورت زنده در استودیو با زنده صوتی و یا صوتی تصویری از راه دور برگزار کند.

الف: امضا کننده اول طرح های قانونی و تحقیق و تفحص به مدت ۱۵ دقیقه

ب: امضاکننده اول سوال از وزرا به مدت ۵ دقیقه

ج: امضاکننده اول و دوم و سوم سوال از رییس جمهور هر یک ۱۵ دقیقه

د: امضاکننده اول تذکر به رییس جمهور و وزرا به مدت سه دقیقه

ه: امضاکننده اول و دوم استیضاح وزرا هریک ۱۵ دقیقه

و: امضاکننده اول و دوم اعمال ماده ۲۳۴ ایین نامه داخلی مجلس هر یک به مدت ۱۵ دقیقه

ز:اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیونها هر دو ماه یکبار برای تشریح وظایف مربوطه به مدت ۱۵ دقیقه

ح: روسای فراکسیونهای مصوب هر ۳ ماه یکبار برای تشریح فعالیت های فراکسیون به مدت ۱۰ دقیقه

ط: هریک از نمایندگان با تقاضای ایشان جهت تشریح فعالیت های نمایندگی هر ۴ ماه یکبار به مدت ۱۰ دقیقه

در تبصره این ماده آمده است: هر یک از نمایندگان موضوع بندهای این ماده می توانند یک نماینده جایگزین را بجای خود برای مصاحبه معرفی کند.

بر اساس ماده ۴ این طرح، هزینه های تاسیس و اداره شبکه موضوع این قانون از محل درآمد تبلیغات در آن شبکه تامین می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code