گیل خبر/ با نامه دادستان رودبار و ابلاغ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان روزنامه شکوفه های زیتون رفع توقیف شده بود.

این روزنامه مدتی پیش به دلیل بازنشر یک مطلب در روزهای محرم به دستور قضائی مورد توقیف قرار گرفته بود.