حال با مشخص شدن اعضای کمیسیونهای مجلس و حضور نمایندگان گیلان در کمیسیونهای مهم و اثرگذارنظیر برنامه و بودجه - عمران - امنیت ملی - شوراها - اجتماعی و اقتصادی انتظارات مردم گیلان از تاثیرگذاری نمایندگان خود در کمیسیونها جهت هدایت منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی و برنامه توسعه و همچنین پیگیری مستمر و جدی و حرفه ای مطالبات به جا مانده از سالهای گذشته و به نوعی جبران عقب ماندگیها و اقدامات اولویت دار بر اساس موارد طرح شده در راستای عمل به وظایف و رسالت انقلابی خود و به منظور ارتقاء کارآمدی مجلس که در رأس امور قراردارد کاملأ امری تحقق یافتنی خواهد بود .

گیل خبر/ سید محمد احمدی 

نمایندگان گیلان

باگذشت قریب به یک ماه از شروع بکار مجلس یازدهم اقشارمردم به وبژه فعالان سیاسی- اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی با طرح موضوعات مختلف و براساس وعده ها و شعارهای انتخاباتی از نمایندگان خود در خانه ملت انتظاراتی دارند که برآورده شدن ویا در مسیر درست قرارگرفتن وعده های یادشده تا حدودی میتواند امیدهای بسیاری را در دل مردم ایجاد و توان حل مشکلات کشور از مجلس انقلابی را داشته باشند .
استان گیلان دارای ١٣ کرسی در پارلمان ملی میباشد که با فوت آقای رمضانی دستک ( منتخب مردم آستانه اشرفیه) در حال حاضر استان با ١٢ نماینده که افراد با تجربه و بعضأ دارای سوابق نمایندگی در دوره های گذشته و همچنین آشنا به مسائل کشور و استان در حال خدمت و انجام وظیفه ذاتی میباشند .
در این دوره از انتخابات از مهمترین شعارها و وعده های نمایندگان استان ، حل مشکلات معیشتی مردم ، مبارزه جدی با فساد ، سرعت بخشیدن به پروژهای نیمه تمام استان ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ، رفع معضل بیکاری و ..... میتوان نام برد .
حال با مشخص شدن اعضای کمیسیونهای مجلس و حضور نمایندگان گیلان در کمیسیونهای مهم و اثرگذارنظیر برنامه و بودجه - عمران - امنیت ملی - شوراها - اجتماعی و اقتصادی انتظارات مردم گیلان از تاثیرگذاری نمایندگان خود در کمیسیونها جهت هدایت منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی و برنامه توسعه و همچنین پیگیری مستمر و جدی و حرفه ای مطالبات به جا مانده از سالهای گذشته و به نوعی جبران عقب ماندگیها و اقدامات اولویت دار بر اساس موارد طرح شده در راستای عمل به وظایف و رسالت انقلابی خود و به منظور ارتقاء کارآمدی مجلس که در رأس امور قراردارد کاملأ امری تحقق یافتنی خواهد بود .
اما بخشی از این انتظارات بقراربشرح ذیل میباشد :
١) حل مشکل پسماند استان و سایت زباله سراوان و عزم جدی نمایندگان همراهی با مسئولین اجرایی در حل این معضل به جا مانده از سالهای گذشته .
٢) حمایت از شرکت های دانش بنیان در استان که در سالهای اخیر شاهد افزایش دانش محوری و دانش بنیانی اقتصادها هستیم که این تحول در استان نیز میبایستی سرعت گیرد .
٣) استفاده از ظرفیت نظارت در موضوعات مختلف بر اساس وظیفه ذاتی .
٤) تعامل با سایر قوا
انتظار از مجلس انقلابی آن است که در عین پایبندی به وظایف و دقت در جایگاه قانونی خود یاریگر دولت در حل مشکلات کشور و استان باشد .
٥) اهتمام جدی به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ که مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری میباشد از طریق ارائه طرح های مرتبط با توجه به نیازهای کشور و استان .