گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی ماکسیم، اختصاص سهمیه ویژه به رانندگان ماکسیم براساس میزان پیمایش خواهد بود. جزئیات این سهمیه و نحوه اختصاص آن به رانندگان ماکسیم در آینده اعلام خواهد شد. اولویت ماکسیم در هر شرایطی توجه به نیازهای رانندگان، کیفیت بالای سفرها و صرفه اقتصادی داشتن آنها برای مسافران است.