گیل خبر/ طی روزهای اخیر تعدادی میمون (رزوس) بصورت آزاد در جنگل های سیاهکل و دیلمان مشاهده شده اند. این میمون ها در مواردی به مردم حمله کرده و موجب مجروح شدن یکی از شهروندان و انتقال وی به مراکز درمانی شده اند. با توجه به اینکه ایران زیستگاه هیچ گونه میمونی نیست قطعا این میمون ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شده و سپس به دلیل ناتوانی در نگهداری در جنگل رها شده یا فرار کرده اند. گونه های مهاجم یکی از بزرگترین معضلات تنوع زیستی جهان هستند. بر اساس جدیدترین گزارش صندوق جهانی طبیعت (WWF) گونه های مهاجم در کنار «تخریب زیستگاه»، «صید و شکار»، «آلودگی و بیماری» و «تغییرات اقلیمی» یکی از پنج عامل اصلی نابودی تنوع زیستی جهان به شمار می روند. میمون رزوس یا (Macaca mulatta) نیز یکی از جانوران وحشی مناطق جنوب شرقی آسیاست که متاسفانه در سال های اخیر به صورت قاچاق و از راه های غیر قانونی وارد کشور ما شده و برخی از مردم از روی دانش پایین و اطلاعات ناکافی در این زمینه، مبادرت به نگهداری از این حیوان در منازل مسکونی می نمایند. اقتصاد۲۴