اختصاصی گیل خبر/ سرویس شهری: ناصر حاج محمدی روز گذشته با حکم وزیر کشور به عنوان شهردار جدید رشت منصوب شد. وی در حالی به این عنوان دست یافته است که رشت سابقه 112 سال شهرداری را در کارنامه خود دارد. پیش از این 68 نفر به عنوان شهردار تعیین شده اند که 9 نفر از آن ها به عنوان سرپرست انتخاب شده بودند. البته دوره سرپرستی بعضی از این افراد همچون علی بهارمست بیشتر از بعضی شهردار انتصابی و انتخابی شورا بود که جالب است روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری او را حساب نکرده و از حاج محمدی به عنوان شصت و ششمین شهردار نام برده می شود. در حال حاضر  حاج محمدی را می توان شصتمین شهردار رسمی شهر دانست که با احتساب سرپرستان شهرداری وی شصت و نهمین شهردار رشت محسوب می شود. شهرداران رشت از گذشته تاکنون بدین شرح است: ۱- حاج میرزا خلیل رفیع (۱۲۸۶- ۱۳۰۰)   ۲- سرگرد محمود غفاری (۱۳۰۲ – ۱۳۰۳)   ۳- سرگرد اسماعیل سهراب زاده (۱۳۰۲ – ۱۳۰۴)   ۴- سرگرد موسی شاهقلی (۱۳۰۴ – ۱۳۰۵)   ۵- سرگرد محمد غفاری (۱۳۰۵ )   ۶- عیسی احتشامی (۱۳۰۵ – ۱۳۰۶)*   ۷- نصرالله رضا (کفیل) (۱۳۰۶ – ۱۳۰۷)   ۸- رضا افشار (کفیل) (۱۳۰۷ – ۱۳۰۸)   ۹- محمد حاتم (۱۳۰۸ – ۱۳۰۹)   ۱۰- احمد خجسته (۱۳۱۰)   ۱۱- عباس حاتمی (۱۳۱۰ – ۱۳۱۳)   ۱۲- اسدالله مجلسی (۱۳۱۳ – ۱۳۱۴)   ۱۳- قاسم مقدم (کفیل) (۱۳۱۴ – ۱۳۱۶)   ۱۴- دکتر احمد آذر نوش (۱۳۱۶ – ۱۳۱۸)   ۱۵- علی اصغر حجازی (۱۳۱۹ – ۱۳۲۱)   ۱۶- محمود محمودی (۱۳۲۱ – ۱۳۲۲)   ۱۷- یوسف سیمرغ (۱۳۲۲ – ۱۳۲۵)   ۱۸- علی حسام (۱۳۲۵)   ۱۹- دکتر ابوالفضل عباس زاده (۱۳۲۶ ۱۳۲۸)   ۲۰- علیرضا بهزادی (۱۳۲۸ – ۱۳۲۹)   ۲۱- مهندس ابراهیم موسویان (۱۳۲۹ – ۱۳۳۰ )   ۲۲- محمدعلی دادور (۱۳۳۰ – ۱۳۳۱)   ۲۳- جهانگیر سرتیپ پور (۱۳۳۱ – ۱۳۳۳)   ۲۴- عبدالحسین فروغی (۱۳۳۳ – ۱۳۳۴)   ۲۵- یوسف رئیس سمیعی (۱۳۳۵ – ۱۳۳۶)   ۲۶- شمس امیری (۱۳۳۶ – ۱۳۳۸)   ۲۷- محمد حسین دهقان (۱۳۳۸)   ۲۸- غلامحسین سمیع (۱۳۳۸ – ۱۳۳۹)   ۲۹- علیرضا مهرداد (۱۳۳۹)   ۳۰- محمدعلی دادور (۱۳۳۹ – ۱۳۴۰)   ۳۱- سید مهدی یموت (۱۳۴۰ – ۱۳۴۱)   ۳۲- محمدعلی دادور (۱۳۴۱ – ۱۳۴۲)   ۳۳- سرلشکر باز نشسته حسین عطاپور (۱۳۴۳)   ۳۴- رضا سجادی (۱۳۴۳ – ۱۳۴۴)   ۳۵- دکتر قاسم صوفی (۱۳۴۴ – ۱۳۵۰)   ۳۶- هادی زاهدی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱)   ۳۷- عبدالله شیرخانی (۱۳۵۱ – ۱۳۵۲)   ۳۸- ابوالحسن دادور (۱۳۵۲ – ۱۳۵۵)   ۳۹هرمز ملکشاهی (۱۳۵۵ – ۱۳۵۶)   ۴۰- عبدالله شیرخانی (۱۳۵۶ ۱۳۵۷)   ۴۱- مهندس سید حسین موسوی (۱۳۵۷ – ۱۳۵۸)   ۴۲- محمد تقی بحرپیما(۱۳۵۸-۱۳۵۹)   ۴۳- احمد خشوعی(۱۳۵۹-۱۳۶۳)   ۴۴- احمد رمضانپور نرگسی(۱۳۶۳-۱۳۶۵)   ۴۵- اسماعیل فلاح(۱۳۶۵-۱۳۶۷)   ۴۶- صادق خلیلی عباس آبادی(۱۳۶۷-۱۳۶۸)   ۴۷- هادی الماسی(۱۳۶۸-۱۳۷۴)   ۴۸- رحمت حمیدی(۱۳۷۴-۱۳۸۰) ۴۹- محمدعلی کارپور (سرپرست) (۱۳۸۰) ۵۰-مرتضی شگفت(۱۳۸۰-۱۳۸۲) ۵۱- رحمان انصاری(۱۳۸۲-۱۳۸۳) ۵۲- محمد نعمتی (سرپرست) (۱۳۸۳) ۵۳– اصغر شکرگزار(۱۳۸۳-۱۳۸۴)     ۵۵- رضا ساغری(۱۳۸۵-۱۳۸۶)   ۵۶ – محمد نعمتی (سرپرست) (۱۳۸۴ ۱۳۸۵)   ۵۷- رضا خاکسار(۱۳۸۶)     ۵۸- محمود فریدونی(۱۳۸۶-۱۳۹۰)   ۵۹- سید مجتبی خدمت بین دانا (سرپرست) (۱۳۹۰) ۶۰-محمد علی ثابت قدم(۱۳۹۱-۱۳۹۲) ۶۱- میرنوید میر حق جو (۱۳۹۲) سرپرست ۶۲- علی بهارمست (۱۳۹۲) سرپرست ۶۳-محمد ابراهیم خلیلی( آبان 1392- مهر93) 64- کریم سرپرست(آبان93 - فروردین94)سرپرست 65-محمدعلی ثابت قدم( فروردین94-خرداد96) 66-فرامرز جمشیدپور(خرداد96-آبان96)سرپرست 67-مسعود نصرتی(آبان 96-مرداد97) 68علی بهارمست(مرداد97-خرداد98)سرپرست 69-ناصر حاج محمدی(خرداد98-....)