گیل خبر/ جماران نوشت: مهرداد لاهوتی در حین سخنرانی در مجلس فریاد زد آقای عزیزی بذار وزیر گوش کند. در ادامه عزیزی نماینده شیروان به وی اعتراض کرد و مدام در صحن مجلس فریاد می زد که لاهوتی گفت منظوری عزیزی نماینده ابهر است. نماینده شیروان همچنان در حال فریاد زدن بود که لاهوتی اورا مرت**ه صدا زد نماینده شیروان نیز با حضور در کنار لاهوتی اورا، ا**ق و بی ش**ر خطاب کرد. با دخالت لاریجانی و برخی نمایندگان مجلس درگیری خاتمه یافت.