به گزارش گیل خبر، در این رابطه روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت این است که از همان ابتدا که سعید مرتضوی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات انتخاب شد و اقداماتی علیه مطبوعات و فعالان سیاسی و مدنی به عمل می آورد و دور و نزدیک و آشکار و پنهان او را تایید و ستایش می کردند؛ مشخص بود که او تنها نیست و قطعا عقبه و پشتیبانانی دارد. بدیهی است که این عقبه مرتضوی را تنها نخواهد گذاشت. اگرچه این عقبه به دلیل اثبات مجرم بودن مرتضوی و محروم شدنش از تصدی شغل قضایی مادام العمر، علنا از او حمایت نمی کند اما بدون شک در نهان از او حمایت خواهند کرد. جای تعجب است که می توانیم در کشور عوامل مخالف حاکمیت را در هر جا که باشند به راحتی و بلافاصله شناسایی و دستگیر کنیم اما لیکن حمایت از مرتضوی تا آنجا ادامه یافته است که قادر به دستگیری او نیستیم. پنهان بودن او بیش از سه ماه بعد صدورحکم محکومیتش باور کردنی نیست. باید توجه داشت که شخص مرتضوی مهم نیست بلکه اقدامات مرتضوی از اهمیت بیشتری برخوردار است که قطعا بدون پشتیبانی انجام نشده است. اگرچه یکی از مقامات عالی قوه قضاییه اعلام کرده که مرتضوی پنهان شده اما دستگیری شخصی که با محافظ و اتومبیل های مشخص اینجا و آنجا حضور پیدا کرده و مشغول کار و فعالیت تجاری یا غیر تجاری است، چندان مشکل نیست. زیرا مرتضوی خانه و زندگی دارد و نیز آن طور که گفته می شود در شهر و زادگاهش به فعالیت هایی نیز اشتغال داشته است. روزنامه اصولگرا: مرتضوی را کسی می تواند فراری دهد که کنترل فرودگاهها را در اختیار دارد همچنین روزنامه جوان نوشت: جناب آشنا، مشاور رئیس جمهور در توئیتی نوشته: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سربه مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.» اینکه مرتضوی باید مجازات اعلام شده را تحمل کند شکی نیست و اینکه باید مراقبت نمود که از زیر بار حکم شانه خالی نکند هم درست است. اما جناب مشاور با این ابهام سازی و رازسازی دنبال چیست؟ اگر کسی قرار است ایشان را فراری دهد باید دولت متبوع آشنا که فرودگاه ها را در اختیار دارند کنترل کنند .
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code