گیل خبر، نماینده مردم رشت در مجلس: ۷۹.۰۰۰ سکه در دولت مدعی پاک دستان توزیع شده است؛ آن ها جلوی دوربین نان و پنیر می خوردند و پشت دوربین سکه توزیع می کردند.