به گزارش گیل خبر، وی افزود : حضور مستمر در تمام فصول سال شورای حل اختلاف در زندانها برای صلح و سازش و  ایجاد راهکارهای مناسب در خصوص پروندهای مختلف رایکی از نقاط مثبت و توانمند ارزیابی نمود و گفت : شورای حل اختلاف می تواند در روند کاهش جمعیت کیفری نقش آفرین باشد وی همچنین اظهار کرد  :باید تمام اهتمام لازم را در راستای تاکیدات موکد ریاست سازمان زندانها که همانا کاهش جمعیت کیفری است بکار بست و  بتوانیم از تمامی ظرفیتها و پتانسیل ها که یکی از مهمترین آن  میتواند شورای حل اختلاف باشد برای تحقق این هدف  بکار بندیم و زمینه های کمی و کیفی را با حضور مددکاران زندان همراه با توانمندی  و ظرفیت بالا آنان در کنار شورای حل اختلاف ارتقاء بخشیم و بتوانیم با این همت ، فرهنگ و اقدامات موثر در صلح و سازش  در زندانها را نهادینه نماییم.