به گزارش گیل خبر: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه اعضای هیات عامل و معاونان امور دریایی، مهندسی و توسعه امور زیربنایی و امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی کشور را به مدت سه سال منصوب کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه، هادی حق شناس را به عنوان عضو هیات عامل و معاون امور دریایی، محمدرضا اله یار را به عنوان عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و همچنین حجی محمدعلی حسن زاده محمدی را به عنوان عضو هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه به مدت سه سال، منصوب کرد. متن حکم هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است: با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق العاده شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات عامل و معاون امور دریایی (برای مدت سه سال) منصوب می گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. همچنین متن حکم محمدرضا اله یار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی بدین شرح است: با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق العاده شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی (برای مدت سه سال) منصوب می گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. متن حکم حجی محمدعلی حسن زاده محمدی معاون امور بندری و مناطق ویژه بدین شرح است: با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق العاده شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه (برای مدت سه سال) منصوب می گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. گفتنی است امروز با حکم وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور منصوب شد.