براساس این گزارش، پیام صادقیان در بازی هفته چهارم تیمش حضور نخواهد داشت. پیام صادقیان افکار نیوز