به گزارش گیل خبر، یک منبع آگاه در وزارت بهداشت گفت: شرطی که دکتر هاشمی برای ادامه هممکاری با دولت گذاشته است این است که تیم سیاسی-اقتصادی کابینه را می بیند؛ اگر درحد انتظارات و خواست و مطالبه مردم بودند، میماند. باشگاه خبرنگاران