به گزارش گیل خبر، در این انتخابات عبدالرضا بی آزار بااکثریت آرا (۱۷ رای)به عنوان ریئس شورای استان انتخاب شدند. همچنین غلامحسین بخشی بااکثریت آرا (۱۷ رای)به عنوان نایب رئیس شورای استان انتخاب شد. در ادامه جلسه ایمان ظلمتی با اکثریت آرا به عنوان منشی ونماینده جوان حزب استان تعیین گردید ، همچنین محمد زالفی باکسب ۹ رای به عنوان دبیر استان وسام سکوتی بداغ باکسب ٨ رای به عنوان قائم مقام دبیر  وکامیار چایچی به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شدند. گفتنی است  بی آزار ،بخشی وظلمتی به عنوان هیئت رئیسه حزب کارگزاران استان برگزیده شدند.