به گزارش گیل خبر ، یونس رنجکش در کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی و صیانت از حریم امنیت عمومی گفت: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرایی امروز بیش از آنکه با استراتژی مشخص در استان همراه باشد،فعالیتی جزیره ای است که این عمل موجب خنثی شدن برایند اقدامات می شود. وی افزود: هرساله از محل اعتبارات فرهنگی شاهد اجرای برنامه های مختلفی از سوی دستگاههای فرهنگی استان هستیم که در نهایت خروجی های حاصل شده و نتیجه عمل آن چیزی نیست که بتواند در جامعه اثر پایدار داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می تواند در این زمینه موثر باشد اعمال مدیریت واحد براساس اولویت های کار فرهنگی در استان و تجمیع برنامه ها،امکانات و ظرفیت های موجود در همه دستگاههای متولی است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تهیه برنامه ششم توسعه کشور افزود: یکی از محورهای مهم این برنامه که وزارت کشور به دنبال آن است توسعه اجتماعی است که در صورت توجه جدی به آن می تواند بسیاری از نگرانی ها را برطرف کند. رنجکش اضافه کرد: در برنامه های گذشته اجرا شده در کشور محور فعالیت ها توسعه اقتصادی بوده است که در این برنامه ها توسعه اجتماعی مغفول مانده بود. وی ادامه داد: توجه به سرمایه های اجتماعی در برنامه ششم نقش مهمی در رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود در جامعه خواهد داشت که این مستلزم شناخت بهتر و برنامه ریزی دقیقی تر از این سرمایه ها و استفاده از آنها است. به گفته رنجکش،با رشد اقتصادی تمام مشکلات برطرف نمی شود بلکه باید این رشد و توسعه اقتصادی در کشور متوازن باشد زیرا توسعه یافتگی یک نقطه و عدم توسعه نقاط دیگر موجب ایجاد شکاف و دوقطبی شدن کشور می شود که این روند آسیب های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد. وی یادآور شد: امروز همه باید تلاش کنیم تا توسعه اجتماعی در برنامه ششم به عنوان محور اصلی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. در این جلسه درخصوص ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات فرهنگی،اجتماعی دستگاههای اجرایی استان بحث و تبادل نظر شد./ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code