با همکاری دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ چاپ
به گزارش گیل خبر ، میرمسلم هاشمی، اظهار کرد: با نگاهی گذرا به حضور دو روزه دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران (25 و 26 مرداد ماه) و قرابت رسالت و شکل ماهوی فعالیت جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و دفتر کمیسیون ملی یونسکو بر اساس سه محور آموزش، فرهنگ و پژوهش در راستای تضمین ثبات و پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین چالش های محلی، منطقه ای و بین المللی زمینه ساز فرصتی مجدد شد تا اعلان وضعیت قرمز کاهش قابل توجه حد بردباری توان اکولوژیک و کاهش ظرفیت خودپالایی دو رودخانه شهر رشت که به تایید دکتر سعید آبادی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو از سنوات گذشته توسط جهاد واحد گیلان ارائه و استمداد مساعدت برای برون رفت از بحران فعلی را از این نهاد بین المللی طلب کرده بود، زمینه ساز یادآوری و بازخوانی مجدد هشداری باشد که از چند ماه گذشته به تکرار توسط محققان و متخصصان این نهاد بیان و همچنین راهکارهای عملیاتی آن با بهره گیری از تجارب بین المللی در زمینه احیای این دو رودخانه جهت برون رفت از وضعیت فعلی ترسیم شد. وی اظهار امیدواری کرد با عنایت به فضای موجود فعلی و ایجاد وفاق و همدلی تمامی مدیران دستگاه های متولی و تشکل های مردم نهاد در عرصه حفظ منابع طبیعی، جهاد دانشگاهی گیلان نیز بتواند با ایجاد کرسی های اختصاصی در زمینه پایش منابع آبی، زمینه ساز ایجاد رویکردی جدید از تدوین سیاست های علمی و ترویج فرهنگ حفاظت و احیای منابع طبیعی جهت نیل به سوی توسعه پایدار باشد./ایسنا