به گزارش گیل خبر ، دکتر نرگسی در این خصوص گفت: باتوجه به وجود دفاتر زیر مجموعه معاونت نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری ، رئوس بر نامه های مهم و اصلی آن ها نیز برای اجرا در سال جاری تدوین شده است. وی افزود: در حوزه دفتر تجاری سازی این معاونت درنظر داریم در راستای تجاری سازی فناوری های توسعه یافته، ارزش گذاری فناوری و ارائه گواهی مربوط، برگزاری تورهای تخصصی فناوری در حوزه های مختلف علمی سازمان، عرضه دستگاه ها، تجهیزات و پایلوت های فناورانه در راستای تجاری سازی فناوری ها و ایجاد زمینه های مناسب برای مستندسازی به منظور عرضه فناوری فعالیت کنیم. معاون نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری برنامه های اصلی دفترمدیریت دانش و مالکیت فکری را برشمرد و اظهار داشت: طراحی و پیاده سازی نظام حقوق مالکیت فکری در حوزه فناوری، توسعه بانک های اطلاعاتی مرتبط با ثبت اختراعات، تقویت و توسعه مراکز منطقه ای حمایت از مالکیت فکری، ارزیابی علمی – تخصصی ادعاهای اختراع، توسعه همکاری با دانشگاه ها ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضاییه در حمایت از مخترعین ، ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فکری و توسعه و تقویت ارتباط با سازمان های بین المللی حمایت از مالکیت فکری از جمله اهداف این معاونت در این حوزه است. دکتر نرگسی افزود: همچنین برنامه هایی در دفترتوسعه کارآفرینی درنظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و ارتقای شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارت وارزیابی مستمر بر عملکرد کمیته ها و مراکز کارآفرینی ممتاز در دانشگاه ها و انتخاب مراکز کارآفرینی برتر در کشور و پیگیری برای تقویت مراکز کارآفرینی موجود و ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که فاقد مرکز هستند، اشاره کرد. وی برنامه های اصلی دفترمرکزی ارتباط با صنعت و دانشگاه ها را توسعه کمی و کیفی فعالیت ممیزی توانمندی های فناورانه در بخش های دولتی و غیردولتی، ایجاد بازار در حوزه ممیزی توانمندی های فناورانه، توسعه کمی و کیفی سامانه ارزیابی توانمندی های فناورانه و گسترش ارتباطات مجازی و فیزیکی ذی نفعان دانشگاه و صنعت و سایر برنامه های فعال در این حوزه دانست. شایان ذکر است قاسم رمضانپور نرگسی نماینده مردم صومعه سرا در دوره ی چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بوده است./دیارمیرزا