به گزارش گیل خبر, ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد. اسامی که دیروز برای انتشار آگهی در اختیار فرمانداران 11 حوزه ی مرکز اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به شرح ذیل می باشد: عنوان حوزهentekhabat (1) نام و نام خانوادگی کد نامزد آستارا بهمن - ابراهیمی جله کران 1214 آستارا کیوان - اسدپور 1216 آستارا خلیل - توشه 1242 آستارا داریوش - حشمت 1246 آستارا بختیار - حیدرنیا 1248 آستارا ولی - داداشی 1249 آستارا رضوان - دریابیان 1251 آستارا حسین - دهزادگان 1254 آستارا سخاوت - سلیمان نژادلمر 1257 آستارا میثم - ضارب نیا 1262 آستارا مسعود - طراری 1264 آستارا عسگر - غنی 1265 آستارا سیروس - فیاضی 1268 آستارا جلیل - کریمی نژاد 1269 آستارا غلامرضا - مرحباء 1276 آستارا علیرضا - نعمتی 1279 آستانه اشرفیه ریحانه - احمدی دهکاء 1214 آستانه اشرفیه محمدعلی - ثابتی امیرهنده 1215 آستانه اشرفیه عیسی - حسن پورگیلده 1216 آستانه اشرفیه رضا - دوست جلالی 1241 آستانه اشرفیه ابراهیم - رعنای رهبرخواه 1247 آستانه اشرفیه محمدعلی - رمضانی دستک 1248 آستانه اشرفیه محمد - شعبانی لسکوکلایه 1252 آستانه اشرفیه سیدمهدی - صادق 1254 آستانه اشرفیه محمدحسین - قربانی 1261 آستانه اشرفیه اسماعیل - لطف پورآستانه 1262 آستانه اشرفیه فاروق - نصرجلالی 1268 بندرانزلی صادق - برزگربدر 1216 بندرانزلی مهدی - جهاندوست خلخالی 1217 بندرانزلی محمدرسول - خدادادیان نویر 1241 بندرانزلی حسن - خسته بند 1242 بندرانزلی رضا - خوش اقبال قرابائی 1245 بندرانزلی فیروز - خوشحال کلویر 1246 بندرانزلی حسن - دادرس راسته کناری 1247 بندرانزلی ستار - رجبی 1249 بندرانزلی مهدی - صدرا 1252 بندرانزلی حسن - میرزاپور 1259 بندرانزلی عزیزالله - هادی پورنوکنده 1262 بندرانزلی محمود - هوشیار فرد 1264 بندرانزلی مرتضی - یحیی پورمسروری 1265 رشت سیدعلی - آقازاده دافساری 1214 رشت سیدجواد - ابراهیمی دوابری 1216 رشت محمدرضا - احمدی 1217 رشت محمدرضا - اسرارپوش پیرسرائی 1218 رشت فرشته - اکبرزاده کساری 1219 رشت رضا - اکبری چیرانی 1241 رشت سیده زهرا - امامی مویدی 1242 رشت سیدمحمدمهدی - باکی هاشمی 1248 رشت حسین - برومندسروندانی 1251 رشت کامران - تقوی 1259 رشت غلامعلی - جعفر زاده ایمن ابادی 1261 رشت حامد - جعفری 1264 رشت عبداله - حاتم زاده دهبنه 1267 رشت محمد - حسن خواه 1271 رشت محمدصادق - حسنی جوریابی 1272 رشت علی - حسین پوربازارمجی 1274 رشت فاطمه - حسین پورگنجارودی 1275 رشت آصف - داداشی 1281 رشت مهدی - رحم دل 1284 رشت رحمن - رحمن زاد 1285 رشت محمد - رحیم 1286 رشت حمیده - رخشان نقلبری 1287 رشت محمد - رضائیان کوچصفهان 1289 رشت باب اله - زارع 1295 رشت وحید - زارعی شریف 1296 رشت محمدرضا - زیبائی 1298 رشت اسماعیل - سنگ جوئی 1416 رشت سیدهادی - سیدی گلسفیدی 1418 رشت اسلام - شافعی نقلبری 1419 رشت محمدرضا - شفیعی کاس احمدانی 1421 رشت محمدحسین - ضمیریان 1427 رشت محمدرضا - عباسی 1429 رشت سید ولی الله - عظمتی 1451 رشت عبدالوهاب - غریبی لاسکی 1456 رشت محمد - غمزه سقالکساری 1458 رشت مریم - فتحی فر 1459 رشت نصرت اله - فرجادباستانی 1461 رشت نعمت - فلیحی پیربستی 1462 رشت خسرو - قربانی 1464 رشت جواد - قربانی شمشادسرا 1465 رشت مجید - قصاب زاده 1467 رشت عاطفه - کوچکی جوبنی 1471 رشت جبار - کوچکی نژاد 1472 رشت علیرضا - مرادی 1474 رشت سیدرضا - مطهری 1475 رشت گداعلی - مقبول کردار 1476 رشت غلامرضا - مقدسی 1478 رشت سیدمهدی - مهدی زاده 1479 رشت سیدجعفر - مهرابی شهرستانی 1481 رشت معصومه - موسی زاده پاسکیابی 1485 رشت ابوالقاسم - مینو 1486 رشت مظفر - نامدارطالشانی 1487 رشت سیدمحمدحسن - واحدی واعظ 1495 رشت رحمان - یعقوبی کلاچاهی 1514 رودبار حسین - آقاجانی 1214 رودبار امید - ابراهیمی نصفچی 1215 رودبار رضا - اکبرزاده 1216 رودبار امین - بابائی 1217 رودبار جهانبخش - جلوه قاضیانی 1218 رودبار منوچهر - جمالی سوسفی 1219 رودبار عطاء اله - حکیمی 1241 رودبار رضا - رضائی زاده 1245 رودبار آیت اله - رضائی نودهی 1246 رودبار یزدان - سپرده سیدانی 1247 رودبار عباس - صفائی چرئی 1249 رودبار محرمعلی - ضیائی دفرازی 1252 رودبار صابر - لطفی حاجی شیرکیا 1257 رودبار حسین - مهربان کلشتری 1261 رودبار محمد - میرزایی فتحکوهی 1264 رودسر و املش دانیال - احمدیار 1214 رودسر و املش ابراهیم - اسماعیلی لیما 1215 رودسر و املش صادق - اکبری 1216 رودسر و املش محمد - بنی مهدکیوانی 1217 رودسر و املش مصطفی - حاکمی فر 1241 رودسر و املش علی مرتضی - حسینیان 1246 رودسر و املش بهمن - رئیسی نافچی 1248 رودسر و املش محمدمهدی - رهبری 1249 رودسر و املش اسدا... - عباسی 1256 رودسر و املش محمد - علی جانی شوکی 1257 رودسر و املش رضا - غلامی چماقستانی 1258 رودسر و املش قاسم - فرج پورخاناپشتانی 1259 رودسر و املش جابر - لطفی پوریاسوری 1267 رودسر و املش مسعود - مجیدی 1268 رودسر و املش محمدصادق - محمدی 1271 رودسر و املش محمدحسین - میرزاآقائی چالکسرائی 1274 رودسر و املش محمدتقی - نجف زاده شوکی 1275 صومعه سرا شجاع - اسرارپوش پیرسرائی 1214 صومعه سرا سعید - اسلام دوست کلیدبری 1215 صومعه سرا سعید - باقری فرد 1216 صومعه سرا فرزام - پوررمضان رودپشت 1217 صومعه سرا معصومه - پورمحسن بلگوری 1218 صومعه سرا مهدی - پورمیرزا 1219 صومعه سرا مهرداد - پورنعمت نودهی 1241 صومعه سرا ابراهیم - حبیب زاده تنکابنی 1242 صومعه سرا حمید رضا - خصوصی ثانی 1245 صومعه سرا جواد - دل زنده داراباتری 1246 صومعه سرا سیدکاظم - دلخوش اباتری 1247 صومعه سرا سعید - رحمت زاده پشتیری 1248 صومعه سرا علی رضا - طالبی کلیدبری 1252 صومعه سرا لیلا - غلامی دلیوند 1254 صومعه سرا داود - نعمتی ضیابری 1256 طوالش و رضوانشهرو ماسال مصلحت - آفتابی خطبه سرا 1214 طوالش و رضوانشهرو ماسال سیدمحمد - اسحاقی کلوری 1215 طوالش و رضوانشهرو ماسال عزیز - پورعزیزی بالاده 1241 طوالش و رضوانشهرو ماسال علی - حسینی خطبه سرا 1246 طوالش و رضوانشهرو ماسال علی - خندستانی 1247 طوالش و رضوانشهرو ماسال احسن الله - رادمهر 1249 طوالش و رضوانشهرو ماسال موسی - سعادتی طولارود 1254 طوالش و رضوانشهرو ماسال محمود - شکری 1258 طوالش و رضوانشهرو ماسال شهرام - شیرعلی نیا 1261 طوالش و رضوانشهرو ماسال علی - عباسی خطبه سرا 1264 طوالش و رضوانشهرو ماسال هومن - لطیفی 1267 طوالش و رضوانشهرو ماسال فاطمه - نعمت جو 1271 طوالش و رضوانشهرو ماسال حسین - نیرومندسیاهمرد 1272 طوالش و رضوانشهرو ماسال منصور - یوسفی جولندان 1274 فومن و شفت ناصر - اشرافی 1214 فومن و شفت محمدمهدی - افتخاری 1215 فومن و شفت خلیل - بهروزی فر 1217 فومن و شفت رسول - جماعتی 1219 فومن و شفت امیر - خوش کارسرابستانی 1245 فومن و شفت صادق - رمضانی گل افزانی 1247 فومن و شفت اردشیر - روحی ماسوله 1248 فومن و شفت سامره - عاشوری چیرانی 1252 فومن و شفت ناصر - عاشوری قلعه رودخانی 1254 فومن و شفت سیدتقی - موسویان شالده 1256 فومن و شفت کیوان - میرزائی فشالمی 1257 لاهیجان و سیاهکل آرمین - آقاجان پور 1214 لاهیجان و سیاهکل محمد - امیری میکال 1217 لاهیجان و سیاهکل جهانگیر - حسن زاده 1246 لاهیجان و سیاهکل سیدمسعود - حسینی 1247 لاهیجان و سیاهکل نقی - حیدردوست 1249 لاهیجان و سیاهکل معصومه - حیدری 1251 لاهیجان و سیاهکل نعمت اله - علیجانی 1265 لاهیجان و سیاهکل رسول - فرخی میکال 1268 لاهیجان و سیاهکل علی - محرر 1274 لاهیجان و سیاهکل ایرج - ندیمی 1278 لاهیجان و سیاهکل ذبیح - نیک فر لیالستانی 1282 لاهیجان و سیاهکل مجتبی - یوسفی نژادمقدم کیاسرائی 1285 لنگرود محمد اسماعیل - احمدی سلوش 1214 لنگرود حسن - اخگری 1216 لنگرود احمد - اسماعیلی 1218 لنگرود مهرداد - امین لیلی 1219 لنگرود مهرداد - بائوج لاهوتی 1241 لنگرود محمد - پوررضا 1242 لنگرود سیدگل آقا - پورعباس کیائی 1245 لنگرود محمود - دهگان 1248 لنگرود حمید - رمضان پوردریاسری 1251 لنگرود معصومه - شعبانی گورندانی 1257 لنگرود عبدالرضا - شفائی 1258 لنگرود یوسف - فلاحیان 1261 لنگرود پرویز - محمدنژادقاضی محله 1264 لنگرود مجید - مطلبی 1265 لنگرود میثم - موسی پور 1267 لنگرود علی - نقی نژاددیوشلی 1269 لنگرود نرجس - نوبهاری لنگرودی 1271