گیل خبر/ مهاجران اهل کشورهای خاورمیانه این روزها با حداقل امکانات و حتی گاهی با پای برهنه عازم سفری پرخطر و پر فراز و نشیب به مقصد کشورهای اروپایی می شوند. 15-10-26-118287 15-10-26-118348 15-10-26-118419 15-10-26-119212 15-10-26-119813 15-10-26-1184710 15-10-26-1185411 15-10-26-1191514 15-10-26-1192315 15-10-26-11875 15-10-26-117270 15-10-26-117351 15-10-26-117422 15-10-26-117483 15-10-26-117574 15-10-26-118216 مهر

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code