به گزارش گیل خبر، محمدجواد کولیوند، درباره استفاده برخی از نامزدهای انتخاباتی از تریبون های مذهبی و عزاداری برای تبلیغات اظهار کرد: یکی از ابعاد موضوع این است که در بحث تبلیغات برای انتخابات متاسفانه جریان ها، رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون مسیر مدونی ندارند و برخی بالاجبار برای شناساندن خود به مردم از مساجد و هیات های محلی و تریبون های عزاداری استفاده می کنند. وی ادامه داد: در عین حال انتخابات های ما طوری است که مردم به محل مشخصی مانند سایتی متمرکز دسترسی ندارند که زندگی نامه، مسئولیت ها، ابعاد فکری و پیشنهادهای نامزدهای انتخاباتی در عرصه های مختلف را در آن رؤیت کنند؛ لذا باید تدابیری اندیشید تا هیچ کس خود به خود سراغ این تریبون ها نرود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز به دلیل نبود چنین امکاناتی حتی اگر استفاده از تریبون های مذهبی برای تبلیغات ممنوع شود که البته ممنوع هم هست، عده ای از آن استفاده می کنند و حتی ممکن است برخی نمایندگان فعلی نیز به واسطه نمایندگی در هیات های مذهبی صحبت کنند و شائبه انتخاباتی داشته باشند. کولیوند همچنین تاکید کرد: تاکنون گزارشی از سوءاستفاده از تریبون های عزاداری به مجلس داده نشده اما همه می دانیم که نامزدهای انتخاباتی به هیات ها سر می زنند و این، موضوعی غیرقابل انکار است. ایسنا