به گزارش گیل خبر، در حاشیه انتشار لیست عجیب و سنگین واردات در دوره احمدی نژاد از «سنگ پا و ساپورت تا بیل و ملاقه و...» سایر ضروریات، مصطفی صادقی این شعر را منتشر کرد. کشک و دوغ و خیار وارد شد میخ و سیخ و چنار وارد شد تا شود حل مسائل اموات خاک و سنگ مزار وارد شد چند تن غاز خوشگل و زیبا بهر ایجاد کار وارد شد آب پاک و گلاب شد صادر دود و گرد و غبار وارد شد چند کشتی الاغ و بعدش هم پوزه بند حمار وارد شد تا ببیند به نزدشان تعلیم سنگ پا با فشار وارد شد بهر افزایش نفوس وطن شیرخشک و بخار وارد شد گاز و نفت سیاه شد صادر روده و زهر مار وارد شد گفت شخصی ز هند و چین حتی روغن رودبار وارد شد هست حالا مدیرمان راحت چند کشتی شعار وارد شد بند و ساپورت و ناخن و سورمه بهر ابروی یار وارد شد تا شود فکر مختلس راحت نقشه های فرار وارد شد از کرامات دولت پاکان هرچه گویی سه بار وارد شد هیچ چیزی نبود ممنوعه از یمین و یسار وارد شد از موزامبیک و گینه و کوبا از ته قندهار وارد شد عده ای گرچه سود می بردند بر سر ما فشار وارد شد بس کن ای شاعر و بدان این را تسمه ی آبدار وارد شد