به گزارش گیل خبر، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد خطاب این آیین نامه هستند. هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده 1- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط هـ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط و - رئیس دیوان عدالت اداری ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ماده 2- جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود. ماده 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است. تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی ربط قابل طرح می باشد. تبصره 2- کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر دستگاه ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید. تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه دهنده خدمات عمومی لازم الاجرا است. تبصره - مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند. ماده 5- کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ماده 6- کمیسیون می تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های مربوط و کارشناسان ذی ربط اقدام نماید. ماده 7- وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است: الف - اداره جلسات کمیسیون ب - ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور ج - صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه های تخصصی د - ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی ربط هـ - انتصاب دبیر کمیسیون ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می گردد و می تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید. ماده 9- وظایف دبیرخانه عبارت است از: الف - تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون ب - تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون ج - پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های عضو د - اطلاع رسانی برنامه ها تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون و - هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ط - تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی - تبلیغی به منظور فرهنگ سازی مناسب ی - پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون ک - انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون تبصره - دبیرخانه می تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید. ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مؤظف است هزینه های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code