گیل خبر/ نمایش عروسکی «سیمین و فرزان» از 21 تا 24 خرداد در تماشاخانه رادی رشت روی صحنه می رود.   نمایش عروسکی «سیمین و فرزان» در سال 1397 و به منظور شرکت در هفدهمین جشنواره ی بین المللی نمایش عروسکی «تهران-مبارک» ...