گیل خبر/ بر این اساس این محموله کالای صادراتی مشتمل بر ۱۴۱۱ عدد پالت کاشی، تولید شده از سوی شرکت کاشی ارم اردکان بود که توسط کشتی کادوس به بندر هوسان واقع در جمهوری آذربایجان ارسال شد.

بنابراین گزارش از سال ...