گیل خبر/ عباس عراقچی دیپلمات ارشد کشورمان گفت: در طول ۴۰ سال گذشته ما پذیرای برادران و خواهران مهاجر خود از افغانستان بوده ایم. از کشورهای دیگر از جمله عراق و آذربایجان نیز به ایران آمدند و هر موقع مردم همسایگان ...