گیل خبر/ جلسه تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پنج ساله شهرداری انزلی با حضور اعضای شورای شهر انزلی و کارشناسان دانشگاهی در محل شورا برگزار شد. در این جلسه دکتر کرامت اله زیاری، دکتر محمد اسکندری و دکتر محمد انام پور ...