گیل خبر/ نسرین عشقی   این دختر زمین است,؛ بزرگتـــرین دریاچه جهان و «کوچکترین دریـای خودکفای زمیـن»   از سال ۱۹۹۱ تعداد کشورهای حاشیه ی دریای کاسپین به طور ناگهانی از دو کشور به پنج کشور رسید و این موضوع سبب شد تا مشکلاتی ...