نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی64 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی32 میلیون ...

قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با دیروز تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی60 میلیون ریال + 100 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون ریال - 500 هزار ریال

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون ریال - 800 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی29 میلیون و 500 هزار ریال - 700هزار ریال

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ، اما قیمت طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی56 میلیون و 500 هزار ریال - 4 میلیون و 700 هزار ریال
نیم سکه ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ، اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 200 هزار ریال - ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 700 هزار ریال + 200 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی61 میلیون و 500 هزار ریال + 3 میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی31 میلیون و 100 هزار ریال + ...

تمام سکه و نیم سکه و امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی58 میلیون و 500 هزار ریال - 980 هزار ریال
نیم ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی59 میلیون و 480 هزار ریال + 4 میلیون و200هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی30 میلیون و 500 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی55 میلیون و 280 هزار ریال + 2 میلیون و500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی28 میلیون و 500 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 53 میلیون و 750 هزار ریال + 970 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی27 میلیون و 700 هزار ریال ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون و 780 هزار ریال + 280 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی27 میلیون و 500 هزار ریال ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون و 500 هزار ریال + 500 هزار ...

نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون ریال بدون تغییر
نیم سکه بهار آزادی27 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 52 میلیون ریال + یک میلیون ریال
نیم سکه بهار آزادی26 میلیون و 500 هزار ریال + 500 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 51 میلیون ریال + 500 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی26 میلیون ریال + 500 هزار ریال
ربع سکه ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت طلا گران شد .

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون و 500 هزار ریال + 800 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 ...

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 700 هزار ریال - 50 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون ریال - ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 750 هزار ریال + 40 هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 500 هزار ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد.

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 49 میلیون و 970 هزار ریال - 30 هزار ریال

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :
تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون ریال + 170 هزار ریال
نیم ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 50 میلیون و240 هزار ریال - 2 میلیون و660 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 600 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی15 میلیون و ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی 48 میلیون و510 هزار ریال - 490 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 600 هزار ریال + 600 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی49 میلیون و 20 هزار ریال + 510 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی24 میلیون و 700 هزار ریال + 300 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 600 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی51 میلیون و 430 هزار ریال + 660 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی25 میلیون و 700 هزار ریال - 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی16 میلیون ریال + 200 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی44 میلیون و 900 هزار ریال + 670 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی23 میلیون و 300 هزار ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی14 میلیون و 300 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی39 میلیون و700 هزار ریال - 30 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی20 میلیون و 300 هزار ریال بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی12 میلیون و 300 هزار ریال بدون تغییر هر ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی41 میلیون و 320 هزار ریال بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی21 میلیون ریال + 100 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی13 میلیون و 100 هزار ریال بدون تغییر هر گرم طلای ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و 160 هزار ریال             - 540 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 200 هزار ریال          ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  :

تمام سکه بهار آزادی 41 میلیون و200 هزار ریال        - 7 میلیون و300 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 300 هزار ریال        ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 41 میلیون و100 هزار ریال  - یک میلیون و 160 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 700 هزار ریال                ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون و820 هزار ریال           - 480 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 23 میلیون  700 هزار ریال              بدون ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی46 میلیون و500 هزار ریال            + 100 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 24 میلیون  500 هزار ریال             + 300 ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی46 میلیون و 200 هزار ریال  + یک میلیون و 800 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  200 هزار ریال            - 300 هزار ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال        ...

گیل خبر/ مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال      ...

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 48 میلیون ریال                         - 300 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون  500 هزار ریال  ...

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی 41 میلیون و 600 هزار ریال     + یک میلیون و 500 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 22 میلیون و 400 هزار ریال     + یک میلیون و  ...