گیل خبر/ دانشجویان بسیجی دانشگاه شیراز در حمایت از افراد بی سرپناه و کارتن خواب ها شب گذشته را در خیابان و در مقابل شورای شهر شیراز در سرمای هوا به صبح رساندند.